اولین قسمت از خودرو که جلب توجه می کند مخصوصا هنگام خرید ظاهر و بدنه خودرو می باشد. بنابراین نگهداری، رسیدگی و پیشگیری از بسیاری عوامل مخرب بدنه خودرو از…