تعمیرگاه فیکس آپ کار بعنوان یک تعمیرگاه خودروهای خارجی و لوکس در شرق تهران فعالیت دارد. این تعمیرگاه تمام خودروهای خارجی موجود در کشور را مورد تعمیر قرار می دهد و این تعمیرات بهمراه ضمانت توسط بهترین تعمیرکاران صورت می گیرد. در برند های خودرو قابل تعمیر در این تعمیرگاه مقاله هایی مرتبط با محبوب ترین و بیشترین خودروهایی که جهت تعمیر به این تعمیرگاه مراجعه می کنند منتشر می شود. کاربران می توانند جهت دریافت خدمات تعمیر خودرو خارجی به این تعمیرگاه بصورت حضوری مراجعه کنند.