احیای رنگ خودرو با سطحی ترین قسمت رنگ ماشین سر و کار دارد. در بسیاری از مواقع  رنگ ماشین دچار ضربه مشود و باعث رنگ پریدگی بدنه خودرو می شود.…