خاموش شدن خودرو یکی از اتفاقات ناگوار برای هر راننده ای می باشد. دلایل خاموش شدن خودرو بر اساس موقعیت می تواند متفاوت باشد. خودرو در حالت هایی مانند سکون…